Logo Houten dromen png

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave, aanbieding en webshopaankoop tussen Houten dromen en de partij waarop Houten dromen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Prijsopgaves

Bestellingbevestiging en tarieven van Houten dromen.

De op de site, in een prijsopgave of bestellingbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.

Alle prijsopgaves van Houten dromen zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van maximaal 2 weken na datum van uitgifte.

Alle genoemde prijzen op onze site en in onze prijsopgaves zijn voorbehouden van typefouten. Houten dromen kan niet aan zijn prijsopgaves worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgaves of bestellingbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Leveringstermijn, uitvoering en verzendkosten

Houten dromen doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. Mocht dit niet lukken, dan zal Houten dromen de afnemer voortijdig op de hoogte stellen. De afnemer kan geen rechten uit de levertermijn ontleden, de overeengekomen termijn is geen fatale termijn. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen Houten dromen niet mogelijk is en langer duurt dan 16 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Houten dromen laat de containerombouw als bouwpakket bezorgen tot de eerste deur begane grond. Dit gebeurd door een extern bedrijf. Eventuele schade die tijdens het vervoeren is veroorzaakt dient gemeld te worden voor het plaatsen van de ombouw via email inclusief duidelijke foto’s van de schade.
Houten dromen brengt een bedrag in rekening voor het verzenden/afleveren van de gekochte producten.
Alle producten van Houten dromen worden speciaal voor u (eventueel op maat) gemaakt! Hierdoor is het voor Houten dromen onmogelijk om bestelde producten via de webshop of eventueel middels een prijsopgave terug te nemen.
Reeds bestelde producten via de webshop van Houten dromen of middels een prijsopgave kunnen ten alle tijden geannuleerd worden tot een maximum van 14 dagen na bestelling , mits deze nog niet in het productieproces zitten. Hiervoor neem je telefonisch contact met ons op. Afhankelijk van de bestelling is het mogelijk de bestelling te annuleren tijdens het productieproces. Dit is afhankelijk van de inhoud van de bestelling en gebeurd na contact met Houten dromen. Houten dromen bepaald wat hierin mogelijk is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

Indien Houten dromen en de klant overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of wordt aangevuld, kan dit het tijdstip van levering beinvloeden. Houten dromen zal de klant hier zo snel mogelijk, via email, van op de hoogte stellen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële gevolgen heeft en/of de consequenties heeft voor de kwaliteit van de containerombouw, zal Houten dromen de klant hierover zo snel mogelijk inlichten via email.

Artikel 5. Garantie

Houten dromen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en/of een gebrek vertonen binnen drie maanden na aflevering is Houten dromen verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. Houten dromen kan ervoor kiezen de containerombouw te herstellen dan wel te vervangen.
Goederen moeten voor herstel bij Houten dromen afgeleverd worden. Indien dit voor afnemer niet mogelijk is, zal Houten dromen de onderdelen die hersteld moeten worden nasturen. Deze dienen door de klant zelf gemonteerd te worden.
De garantie geldt niet wanneer de beschadiging is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Houten dromen, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de goederen die geleverd zijn.

Artikel 6 Betaling van de containerombouw

De betaling dient vooraf voldaan te worden. Eventuele uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk in overleg met Houten dromen. Houten dromen bepaald of betaling achteraf mogelijk is of niet.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Indien Houten dromen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige productie van Houten dromen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Houten dromen toegerekend kunnen worden;
Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Houten dromen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder verstaan we eventueel sappen ( vb. hars of e.d.) die uit het meubel kunnen lopen en schade kunnen aanrichten aan uw inrichting
Houten dromen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder verstaan we eventuele werking van het hout voortkomend uit natuurlijke processen (krimpen en/of uitzetten van hout)

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Houten dromen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Houten dromen en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Wijzigingsrecht

Houten dromen behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar webshop tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en / of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Houten dromen.

Op alle overeenkomsten, gesloten met Houten dromen, is Nederlands recht van toepassing.

Ook de tuin netjes afgewerkt hebben? Ontvang tijdelijk €30,- korting bij aanschaf van een containerombouw met de kortingscode ‘korting30’.